Rewolucja genderowa

Zjawisko gender staje si? coraz bardziej popularne i niebezpieczne dla tradycyjnego porz?dku ??wiata. 21 marca (czwartek) w Wy??szej Szkole Kultury Spo??ecznej i Medialnej w Toruniu odb?dzie si? mi?dzynarodowe sympozjum na temat rewolucji genderowej z udzia??em wybitnych profesor??w uniwersyteckich i niemieckiej socjolog Gabriele Kuby, autorki ksi???ek na ten temat.

Czym jest rewolucja genderowa? Gdzie jest jej ??ród??o? Jak jej zapobiec? Jak si? przed ni? broni?? Na te pytania postaraj? si? odpowiedzie? prelegenci sympozjum w WSKSiM w Toruniu. Konferencj? otworzy ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski, przewodnicz?cy Zespo??u Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, wyk??adem na temat „Ideologia gender a prawda o cz??owieku”. W dalszej cz???ci konferencji prof. dr hab. Jacek Bartyzel b?dzie mówi?? na temat rewolucji kulturowej Nowej Lewicy, za?? ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, kierownik Zak??adu Metafizyki KUL, przybli??y ??ród??a i konsekwencje odrzucenia ludzkiej natury. Sympozjum zako??czy wyst?pienie niemieckiej socjolog i dziennikarki Gabriele Kuby po??wi?cone zagadnieniu globalnej rewolucji seksualnej. Jest ona autork? wydanej w Polsce w 2007 roku ksi???ki „Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualno??ci”. Od lat walczy z rewolucj? genderow?, przestrzegaj?c przed jej zgubnymi skutkami dla rodziny.

 

Ideologia relatywizmu moralnego

Gabriele Kuby go??ci??a w Wy??szej Szkole Kultury Spo??ecznej i Medialnej w Toruniu przed czterema laty. Przestrzega??a wówczas przed rewolucj? genderow? jako now? ideologi? seksualno??ci. Ostrzega??a przed upadkiem kultury, poniewa?? nie mo??e ona istnie? bez warto??ci i norm moralnych. Apelowa??a, by przeciwstawia? si? temu zgubnemu zjawisku, jakim jest ideologia relatywizmu etycznego. Gabriele Kuby jako ??ona i matka w swoich ksi???kach i wyst?pieniach mówi o nowych trendach, które opanowuj? nasz? przestrze?? ??ycia i zatruwaj? umys??y nie tylko dzieci, ale tak??e doros??ych. Jedn? z jej ksi???ek jest publikacja „Harry Potter – dobry czy z??y?”. Stanowi ona ostrze??enie przed ksi???kami Joanne Kathleen Rowling, gdy?? maj? destrukcyjny wp??yw na my??lenie m??odych ludzi.

 

Krytyka Harry’ego Pottera poczyniona przez Gabriele Kuby nie jest bezpodstawna. Autorka ksi???ki przesz??a w swoim ??yciu wyboist? drog? do Ko??cio??a. Poszukuj?c transcendencji, zajmowa??a si? ezoteryk?, New Age, aby dotrze? do Prawdy objawionej i nawróci? si? na katolicyzm. Dzi?ki tej drodze Kuby doskonale zna pu??apki i zagro??enia czyhaj?ce na m??odych ludzi. Dlatego chce ich przed nimi uchroni?, a tak??e ocali? tradycyjny model spo??ecze??stwa oparty na rodzinie. Warto doda?, ??e autorka, mieszkaj?c w Niemczech, lepiej widzia??a nadchodz?ce do Polski trendy Nowej Lewicy, wcze??niej przesz??y one przecie?? przez terytorium i umys??y naszych zachodnich s?siadów.

 

Zniszczy? ludzk? to??samo???

Czym zatem jest gender? Jak wyja??nia Gabriele Kuby, jest to nowa koncepcja, która zast?puje poj?cie p??ci. – Poj?cie gender stworzono z intencj? stricte polityczn? i zak??ada ono, ??e istoty ludzkie mog? absolutnie dowolnie wybiera? sobie p??e? biologiczn? oraz tzw. orientacj? seksualn? – wyja??nia. Jako g??ównego ideologa teorii gender wskazuje Judith Butler, ameryka??sk? filozof. Butler w ksi???ce „Obalenie to??samo??ci” ujawnia, ??e pragnie zniszczy? ludzk? to??samo??? i wstrz?sn?? spo??ecze??stwem u samych jego korzeni.

 

Kuby w swoich licznych wyst?pieniach i publikacjach demaskuje tak??e, kto wspiera ruch genderowy. S? to ??wiatowe grupy wp??ywu, elity, ludzie z zamo??nych ??rodowisk, np. rodzina Rockefellerów czy Bill Gates, oraz instytucje mi?dzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska, które finansuj? organizacje promuj?ce gender. – W Niemczech wszelkiego rodzaju instytucje prowadz? warsztaty na temat gender mainstreaming. To samo robi? ró??ne instytucje polityczne – zmieniaj? nawet j?zyk. W szko??ach zmienia si? plan nauczania, nawet w przedszkolach dzieci uczy si? zacierania stereotypów na temat ch??opców i dziewczynek – mówi Gabriele Kuby. Tymczasem tak??e na uczelniach w Polsce pojawiaj? si? kierunki zajmuj?ce si? propagowaniem ruchu gender.

 

Dlatego warto przyjrze? si? ruchowi gender i jego ??ród??om. Z pewno??ci? przyczyni si? to do odtajnienia samego poj?cia gender i przybli??enia ruchu stoj?cego za nim, celów, jakie przy??wiecaj? konstruktorom tej zgubnej ideologii. Ksi?dz arcybiskup Henryk Hoser, prelegent czwartkowego sympozjum, niedawno na ??amach „Naszego Dziennika” ostrzega??, ??e gender jest gro??niejsze od marksizmu i leninizmu. – Marksizm nie wnika?? a?? tak g???boko w natur? cz??owieka. Próbowa?? go tylko podda? kontroli pa??stwowej, dlatego te?? by??y próby przej?cia wychowania dzieci przez pa??stwo. Wówczas proklamowano rodziców jako pokolenie wsteczne, konserwatywne, reakcyjne. W ideologii gender z kolei dokonuje si? dekonstrukcja poprzez obalanie tzw. stereotypów, dotycz?ca mi?dzy innymi relacji mi?dzy starszym a m??odszym pokoleniem. Chodzi o to, by starsze pokolenie nie mia??o wp??ywu na wychowanie m??odszego, a m??odzi byli wychowywani przez swoich rówie??ników – mówi?? ks. abp Hoser. Doda??, ??e jedyn? instytucj?, która przetrwa??a we wszystkich okresach historii, we wszystkich re??imach i ustrojach, jest rodzina, a manipulacje, by to zmieni?, s? postaw? daleko id?cej nieodpowiedzialno??ci spo??ecznej.

 

Warto po??wi?ci? czas na uczestnictwo w sympozjum, które odb?dzie si? w czwartek, 21 marca, w auli Wy??szej Szko??y Kultury Spo??ecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoru??ska 3. Pocz?tek konferencji o godz. 10.00.

 

Katarzyna Cegielska

 

"Nasz Dziennik" Sobota-Niedziela, 16-17 marca 2013, Nr 64 (4603)

Nasz Dziennik Radio Maryja TV Trwam Fundacja Lux Veritatis Fundacja Nasza Przyszłość
Pozycjonowanie BielskoPozycjonowanie stron Bielsko